אביב-שגב ניהול השקעות בע"מ (להלן – "אביב-שגב") עוסקת בניהול תיקים, בשיווק השקעות ובניהול השקעות חיצוני לקרן נאמנות (מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ), כהגדרת מונחים אלו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות בניהול תיקי השקעות התשנ"ה-1995.

אביב-שגב קשורה לגוף הבא ו/או יש לה זיקה לנכסים פיננסיים של הגוף הבא: איילון קרנות נאמנות בע"מ (מנהל הקרן).

אביב-שגב בעלת זיקה לגוף הנ"ל שכן היא עשויה לקבל מאותו גוף מוסדי טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים ונוספים או בקשר עם המשך החזקתם, והיא עשויה להעדיף נכסים פיננסיים של הגוף המוסדי הנ"ל על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לאביב-שגב זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לנכסים הפיננסיים של אותו גוף.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בכל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה.

המידע באתר זה אודות קרן הנאמנות שניהול ההשקעות שלה מתבצע ע"י אביב-שגב ניהול השקעות בע"מ ומנהל הקרן שלה הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ, מקבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן.

רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף הקרן שבתוקף במועד רכישתה ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן ומנהל ההשקעות של הקרן להשגת תשואה כלשהי.