אביב-שגב הינה מנהלת השקעות חיצונית בקרן הנאמנות: אביב-שגב (4D)* גמישה, (מס' נייר 5133186) ובמסגרת מדיניות ההשקעה הקרן תהיה רשאית ליצור חשיפה עד 120% במניות וכן עד 120% חשיפה במטבע חוץ בערכם המוחלט.

מנהל הקרן הוא איילון קרנות נאמנות בע"מ. מנהל השקעות חיצוני הוא אביב שגב ניהול השקעות. נאמן הקרן הוא יובנק חברה לנאמנות בע"מ. דמי הניהול בקרן: 1.85%**. 

קרן נאמנות הינה מכשיר השקעה המאפשר למספר רב של משקיעים להשקיע במשותף במגוון אפיקי השקעה, כגון מניות, איגרות חוב ממשלתיות, איגרות חוב קונצרניות  וקרנות סל.

קרן נאמנות מנוהלת על ידי מנהל קרן, ובראש כל קרן עומד מנהל השקעות, אשר תפקידו לנהל את נכסי הקרן בהתאם להוראות הדין ומדיניות ההשקעות של הקרן.

יתרונה של קרן נאמנות לעומת מכשירי השקעה אחרים היא ביכולת לקבל בסכום כסף שאינו גבוה יחסית חשיפה לאפיקים שונים תוך כדי פיזור הסיכונים על פני מספר רב יחסית של ניירות ערך.

יתרון נוסף של השקעה בקרן נאמנות הוא דחיית תשלום המס. בקרנות נאמנות המשקיעים נהנים מדחיית מועד תשלום המס עד למועד פדיון יחידותיהם בקרן.

** באחוז מהשווי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיפי הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידים. אין בתשואת הקרן ו/או דירוג ו/או במיקום הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה ו/או דירוג ו/או מיקום דומה בעתיד .

(*) פרופיל החשיפה של הקרן:

4- עד 120% חשיפה מנייתית בערך מוחלט.

D- עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט.

קופת גמל בניהול אישי