סקירת שוק ההון

סקירת מאקרו ספטמבר 2012

אג"ח ממשלתי:

לאור התשואה הנמוכה הקיימת כיום בשווקים הן בצמוד והן באפיק השקלי ולאור פרסום המדד האחרון שהפתיע את מרבית הכלכלנים, רמת אי הודאות גדלה משמעותית. הציפיה להמשך מגמה של ריבית יורדת כבר אינה מובטחת ולכן אנו ממליצים להתמקד במח"מ הבינוני תוך חלוקה שווה בין האפיק הצמוד לאפיק הלא צמוד.

ניתן לבצע זאת בשתי דרכים: האחת, לרכוש ישירות אגחי"ם במח"מ ממוצע של 3-6 שנים והאפשרות השנייה היא רכישת אג"ח במח"מ קצר של 2-4 ורכישת אג"ח במח"מ ארוך של 7-12 שנים (ובכך אנו נבצע מיצוע של המח"מ בתיק). אנו ממליצים על האפשרות השנייה כדי למקסם את הרווח הצפוי מחשיפה זו.

כמו כן, עקב פרסום המדד האחרון שונתה התחזית לאינפלציה לשנה הנוכחית אצל כל הכלכלנים והיא הייתה גבוהה מהצפוי. דבר זה בא לידי ביטוי בשוק אגרות החוב הממשלתיות בעליית תשואה בשחרים הארוכים וירידת תשואה בממשלתי הצמוד לאורך כל המחמים: קצר, בינוני וארוך.

אג"ח קונצרני:

תופעת הסדרי החוב שהיינו עדים אליה לאחרונה, המחישה ביתר שאת את חשיבות הבדיקה הפרטנית והמדוקדקת של כל חברה לפני קניית האג"ח שלה. ככלל, נראה לנו שרצוי להמשיך להתרחק בתקופה הקרובה מחברות האחזקה למיניהן, במיוחד עבור לקוחות עם פרופיל השקעה סולידי.

כמו כן, נדמה שהתקופה האחרונה המחישה לנו כי מרכיב הדירוג אינו יכול להוות את הפרמטר המרכזי בבואנו לשקול קניית אג"ח של חברה מסוימת. היינו עדים כבר לחברות שקיבלו דירוג של AA ושהתשואה בהן עלתה לרמה של תשואת זבל… לסיכום, אנו סבורים כי בשלב זה ראוי להתמקד באג"ח קונצרני של חברות מבוססות תזרימית תוך שמירה על פיזור ענפי.

מניות:

ההאטה הכלכלית שאנו עוברים כעת וההגבלות הרגולטוריות, שמשפיעות לרעה על הדוחות הכספיים של החברות גורמים למחזורי המסחר להיות נמוכים באופן מגוחך ביחס למקובל בשווקים המפותחים.

אנו ממליצים להתמקד בעיקר במניות מובילות מוטות חול רב-לאומיות ובעלי סחירות גבוהה הנמצאות ברשימות של מדדי מניות מובילות כדוגמת מדד תל אביב 100 או מדד ת"א טכנולוגיה וכן מניות מוטות סחורות כדוגמת כיל .כמו בקונצרנים גם במניות אנו ממליצים להקטין חשיפה לחברות אחזקה.

כמו כן, נראה כי בדומה לשנה קודמת נחזה בסלקטיביות רבה בביצועים בין הענפים. אנו ממליצים להתמקד בענף מסוים ולא במדד מסוים כגון מדד ת"א 25 או מדד היתר. הדבר מאפשר גם להפחית את החשיפה לחברות אחזקות למיניהן אשר משקלן ברוב המדדים גבוה.

לאחרונה, אנו עדים לקולות הקוראים ל"עזוב את השווקים בחו"ל לטובת השוק המקומי בגלל רמת מחירים אטרקטיבית של השוק המקומי "

אנו אכן מסכימים כי רמת המחירים בשוק המקומי היא אטרקטיבית וזולה, אולם לאור רמת הסחירות הנמוכה בשוק המקומי אנו ממליצים להגדיל את החשיפה לשוק המקומי באופן מושכל ובסלקטיביות רבה. בכל מקרה, איננו מסכימים כי יש להתרחק כבר מהשקעה מהשווקים המפותחים והאמריקאי בפרט.

תמהיל השקעות מומלץ:

תמהיל השקעות מומלץ

{**הערה: אג"ח שקלי נחלק ל: 20% ממשלתי , 15% קונצרני. אג"ח מדדי נחלק ל: 15% ממשלתי 20% קונצרני }.

אין בחומר או בפרסומים הכתובים באתר בכדי להוות תחליף לייעוץ מקצועי ומסודר בענייני השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו הספציפיים של כל אדם ואדם, ואין בו בכדי להוות משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ בהשקעות כאמור בחוק "הסדרת הייעוץ בהשקעות, בשיווק ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995".
החומרים באתר מיועדים לקריאה בלבד ואינם מהווים המלצה ו/או הצעה משום סוג לביצוע פעולה כלשהי בניירות ערך. אביב-שגב ניהול השקעות בע"מ לא תישא באחריות לכל נזק או תוצאה או הפסד אשר ייגרמו בעקבות הסתמכות של מי מהקוראים על כל מידע או פרסום המצויים באתר זה.